Gulan gapar

Nikon D3000 / Nikkor 35mm f/1.8
Sara-Gül idag